Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt met Patrick Adam (“Patrick Adam”) bedoeld: Reclamebureau Patrick Adam.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Patrick Adam en u (“Opdrachtgever“).
 3. In de Algemene Voorwaarden wordt onder Product (“Product”) verstaan: alle door Patrick Adam voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijlen, advertenties, (werk) tekeningen, prototypes, mallen, modellen, (ontwerp)schetsen, webinterfaces, films en andere materialen of (elektronische) bestanden.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Patrick Adam en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) (“Overeenkomst(en)”), alsmede op de door Patrick Adam verstrekte offertes. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming opdracht

 1. De opdracht komt tot stand wanneer Patrick Adam een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

Artikel 3. Overeenkomst, offerte en bevestiging

 1. De door Patrick Adam gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; offertes zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Als Opdrachtgever aan Patrick Adam gegevens verstrekt, mag Patrick Adam ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.
 3. Patrick Adam heeft te allen tijde het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft Patrick Adam het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.
 4. Opdrachtgever is voor de levering van het Product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Patrick Adam op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal Patrick Adam deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Patrick Adam is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.
  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Patrick Adam wenst te verstrekken, dient Opdrachtgever Patrick Adam hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerp- bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 4. Betaling & incassokosten

 1. Opdrachtgever dient 50% (vijftig procent) van de totale waarde van de Overeenkomst aan te betalen, tenzij anders overeengekomen. Patrick Adam zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Patrick Adam aangegeven bankrekening is bijgeschreven. Patrick Adam heeft het recht volledige betaling van kosten, in het bijzonder commercialproductie en (ether)mediakosten van Opdrachtgever te verlangen, voordat Patrick Adam tot betaling van deze kosten (namens Opdrachtgever) verplicht is. Tevens heeft Patrick Adam te allen tijde het recht om betalingszekerheid te verlangen van een Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Patrick Adam aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd betalen.
 3. Indien na het verstrijken van deze termijn door Patrick Adam nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Patrick Adam onmiddellijke en volledige betaling te eisen.
 4. Alle door Patrick Adam gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien Patrick Adam als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op:
  15% over de eerste € 2500;
  10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5000;
  5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10,000;
  1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200,000;
  0,5% over het overige deel.

Artikel 5. Uitvoeren overeenkomst

 1. Patrick Adam zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Patrick Adam de
 2. Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
  Indien en voor zover dit naar inzicht van Patrick Adam noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Patrick Adam het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Patrick Adam hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.
 3. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Patrick Adam verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Patrick Adam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Patrick Adam zijn verstrekt, heeft Patrick Adam het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Patrick Adam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Patrick Adam is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Patrick Adam voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6. Termijn van levering

 1. Een door Patrick Adam opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.

Artikel 7. Het gebruik & licentie

 1. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met Patrick Adam, verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging Overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Patrick Adam schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

Artikel 8. Openbaarmaking & verveelvoudiging

 1. Alvorens tot Productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Patrick Adam dient Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

Artikel 9. Wijzigingen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Patrick Adam, veranderingen in de voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

Artikel 10. Opzegging en ontbinding overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits dit schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) en met redenen omkleed geschiedt. Er dient een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht te worden genomen.
 2. Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Patrick Adam om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging.
 3. Indien de Overeenkomst door Patrick Adam wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Patrick Adam om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Patrick Adam redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 4. Naast een vergoeding van de door Patrick Adam geleden schade als bedoeld in dit artikel 10, zal een door Opdrachtgever te betalen vergoeding in ieder geval bestaan uit een percentage van 25% (vijfentwintig procent) van de in de Overeenkomst bepaalde (totaal) prijs, met een minimum van € 500 (vijf honderd Euro).
 5. Zowel Patrick Adam als de Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.
 6. Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde Product te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patrick Adam.

Artikel 11. Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen dertig (30) dagen na constatering (of- bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt
 3. Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  Als vast staat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Patrick Adam de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 4. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Patrick Adam die daardoor zijn onstaan (zoals onderzoekkosten) geheel voor de rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Patrick Adam is niet aansprakelijk voor:
  • Fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
  • Fouten fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
  • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  • Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  • Fouten in Product, indien de Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
  • Fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Patrick Adam;
   schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Patrick Adam geleverde Product.
  • Schade in welke vorm dan ook, ontstaan door software- of hardware matige problemen, dan wel door modificaties in het ontwerp, uitgevoerd door onbevoegden / hackers.
 2. Indien en voor zover Patrick Adam aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Patrick Adam, begrensd tot:
  Het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Patrick Adam terzake wordt uitgekeerd;
  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst is volbracht, tenzij Patrick Adam de aansprakelijkheid terzake heeft erkend.
 3. Indien en voorzover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Patrick Adam door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.
 4. Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Patrick Adam niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 5. Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Patrick Adam jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 21.4 en het door Patrick Adam geleverde Product.

Artikel 13. Naamsvermelding

 1. Patrick Adam is te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Patrick Adam in Productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 14. Eigen promotie

 1. Patrick Adam heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Patrick Adam alle informatie van Opdrachtgever geheim houden tegenover derden.
 2. Patrick Adam zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor verkregen, behalve als Patrick Adam optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang zouden kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van Overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Patrick Adam niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 4. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de Overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van Opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Patrick Adam in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Patrick Adam totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Patrick Adam gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Patrick Adam geleverde zaken, die ingevolge artikel 16. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Patrick Adam veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Patrick Adam daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De eigendom van door Patrick Adam verstrekte Product blijven volledig bij Patrick Adam, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Patrick Adam hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Patrick Adam gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 17. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Patrick Adam voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzoek niet aan Patrick Adam toerekenbaar is.
 2. Als derden Patrick Adam aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Patrick Adam zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Patrick Adam, komen geheel voor rekening en risico Opdrachtgever.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

 1. Patrick Adam behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden, dat de Overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.

Artikel 19. Overige bepalingen

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Patrick gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 20. Strijdlustige clausule

 1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 21. Nederlands recht

 1. Op de Overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Patrick Adam is gevestigd, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen Patrick Adam en Opdrachtgever.